Get Adobe Flash player

O projekcie

Docelowym odbiorcą projektu jest młodzież w wieku 18-19 lat, kształcąca się w zawodzie technik informatyk.

Młodzież cechuje zdecydowana przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyczną.Brak bezpośredniego kontaktu z rynkiem pracy, nieznajomość panujących tam zasad powoduje, że młodzi technicy często nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie. Niewystarczająca znajomość języków obcych, brak profesjonalizmu zniechęcają potencjalnych pracodawców i powodują, że absolwenci naszej szkoły są zagrożeni bezrobociem. Należy podkreślić, że ci młodzi ludzie pochodzą ze środowisk charakteryzujących się niską mobilnością, co powoduje, że większość czasu spędzają w rodzinnej miejscowości. Czynnik ten implikuje ograniczone możliwości w zakresie rozwoju sfery zawodowej. Biorąc pod uwagę powyższą analizę nasuwa się wniosek iż projekt mobilności jest doskonałym narzędziem do rozwoju we wszystkich trzech obszarach: zawodowym, kulturowym, obyczajowym.