Get Adobe Flash player

zasady rekrutacji

Uczniom i uczennicom klas III i ich rodzicom zostanie przedstawiona informacja na temat projektu Leonardo da Vinci (informacje w gablotach             , na stronie internetowej szkoły, gazetka szkolna, wywiadówki), a także zostaną zapoznani z kryteriami uczestnictwa w projekcie (ponieważ projekt będzie realizowany dla dwóch grup naborowych procedura będzie przeprowadzona dwukrotnie - w listopadzie 2013 i we wrześniu 2014 roku).

Kryteria naboru:

1) ocena z zachowania:  wzorowe - 15pkt; bardzo dobre - 10pkt; dobre - 5pkt,
2) średnia z ocen semestralnych z przedmiotów zawodowych:
     6,0-5,1 -
 25 pkt;
     5,0-4,5 -
 20 pkt;
     4,4-4,0 -
 15 pkt;
     3,9-3,5 -
 10 pkt;
3) ocena z języka angielskiego: celujący -
 20pkt; bardzo dobry - 18pkt; dobry - 12pkt,
4) prezentacja multimedialna wykonana przez kandydata na temat "Kreatywność ponad granicami drogą do europejskiego rynku pracy" oceniana przez komisję (Kierownik szkolenia praktycznego, doradca zawodowy, nauczyciel informatyki):
 0 - 30pkt,
5) laureaci olimpiad i konkursów( j. angielski, przedmioty zawodowe):szczebel miejski -
 10pkt; regionalny - 15pkt; wojewódzki - 20pkt;  ogólnopolski   - 30pkt.

W listopadzie 2013- dla I gr. oraz we wrześniu 2014 - dla II gr.  komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, kierownik szkolenia praktycznego    , doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel j. angielskiego dokona weryfikacji kandydatów, a następnie ogłosi listę zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej projektu. W ciągu 5 dni od zakończenia pracy komisji rekrutacyjnej zostanie zorganizowane spotkanie dla kandydatów i ich rodziców.